Mijn favorieten

De inhoud van deze website met daarin alle opgenomen gegevens en informatie, zijn eigendom van Kingma Makelaars. Het is niet toegestaan om de website of delen van deze website openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan, te verhandelen of te heruitgeven of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe te eigenen van gegevens zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te verkrijgen van Kingma Makelaars. Het is niet toegestaan een wijziging aan te brengen in welke vorm dan ook van de internetsite van Kingma Makelaars. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens besteden, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De informatie op de website, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Kingma Makelaars zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Kingma Makelaars sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.